top of page

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Následovné obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.mamiatami.sk a opisujú právne vzťahy medzi predávajúcim (eshop Mami&Tami) a kupujúcim (Vami). Prevádzkovateľom internetového obchodu je:

Jana Tomášová

Tajovského 794

90042 Bratislava

IČO: 46 847 871

DIČ: 1076174451

Kontakt: mamiandtami@gmail.com

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu smooth.sk sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

OBJEDNÁVKA A KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a vzniká tak, že si kupujúci vyberie produkt z ponuky, vloží ho do košíka a tlačidlom záväzne potvrdí objednávku. Kúpna zmluva je potom uzavretá, keď predávajúci záväzne objednávku potvrdí emailom a od toho momentu vznikajú medzi kupujúcim a predajcom vzájomné práva a povinnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením zmluvy a teda zaslaním potvrdzujúceho emailu, lebo vzhľadom na povahu výrobkov nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Ak dôjde k situácii, kedy predajca nebude môcť dodať objednaný tovar, bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody či tovar nahradiť iným dostupným alebo objednávku prípadne jej nedostupnú časť zrušiť. Ak už kupujúci uhradil kúpnu cenu a rozhodne sa objednávku alebo jej časť zrušiť, bude mu celá suma alebo suma za nedostupný produkt vrátená späť na jeho účet .

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu  sú záväzné a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obchodnými podmienkami. Objednávku je možne zrušiť do 24 hodín od odoslania/prijatia potvrdzovacieho emailu o prijatí objednávky. Ak sa tak nestane do 24 hodín, je kupujúci povinný uhradiť poštovné a balné náklady spojené s objednávkou.

PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

Kupujúci má možnosť platbu uhradiť prevodom na účet predávajúceho alebo dobierkou.

Ak si zvolí platbu prevodom, informácie o účte mu prídu spolu s potvrdzujúcim emailom a následne bude notifikovaný emailom, keď bude suma pripísaná na účet predajcu.

Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 5 pracovných dní, inak bude objednávka zrušená.​

V cene je zahrnutá suma za zakúpený produkt / produkty, poštovné a balné a prípadne aj poplatok, ak si kupujúci vyberie spôsob platby dobierku. Poplatky sú špecifikované v tabuľke nižšie, ale sú viditeľné aj pred záväzným potvrdením objednávky.

Spôsob dopravy/platba

1. SP doporučený list - platba prevodom - 2.20 Eur

2. SP doporučený list - dobierka - 4 Eur

3. Dovoz do dedín Miloslavov, Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Dunajská lužná - 1.5 Eur

4. Osobné vyzdvihnutie podľa dohody - Zadarmo

Preprava tovaru je realizovaná Slovenskou poštou doporučene 1.triedou a o expedícii tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom emailu.

 

Dodacia lehota objednaného tovaru, ktorý je skladom, je 7 pracovných dní

- od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky

- od prijatia platby na účet

Dodacia lehota objednaného tovaru, ktorý nie je skladom, závisí na dohode s kupujúcim ako aj od dostupnosti tovaru

ZÁRUKA A REKLAMÁCIA

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú konzistenciu, množstvo a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe. Záručná / Expiračná doba je vždy uvedená na obale zakúpeného produktu.

 

V prípade, že kupujúci nájde na zakúpenom produkte vadu počas trvania záručnej doby, ktorý nebola spôsobená nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Reklamáciu je možné ohlásiť emailom na adresu alebo poštou na adresu Jana Tomášová, Tajovskeho 794, 90042 Miloslavov. Povinnosťou kupujúceho je zaslať reklamovaný tovar s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu predávajúceho. Povinnosťou predávajúceho je následne reklamáciu vybaviť bezodkladne no najneskôr do 30 dní od podania. Za vybavenie reklamácie sa počíta aj to ak sa s kupujúcim dohodne na inej forme nápravy škody.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Ak je reklamácia oprávnená, kupujúci má právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. Ak je reklamácia neoprávnená, predávajúci je povinný vydať písomné vysvetlenie zamietnutia a kupujúci ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vybavením reklamácie.

 

Odporúčanie pri prevzatí zásielky

Kupujúci má povinnosť objednaný tovar prijať, prekontrolovať neporušenosť obalu, či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis/protokol o poškodení s doručovateľom; pokiaľ kupujúci zistí poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pri nedodržaní tohto postupu môže byť kupujúcemu zamietnutý nárok na reklamáciu tovaru, jeho právo na reklamáciu tým však nie je nijako dotknuté.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci má právo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy ak predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania (špecifikované v odstavci Platobné a dodacie podmienky)

- odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby  bez udania dôvodu

 

Kupujúci má povinnosť

- o odstúpení od kúpnej zmluvy informovať predajcu vopred emailom

- zaslať neporušený tovar v pôvodnom obale na adresu predajcu spolu s vyplneným formulárom o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na konci tejto strany

Predávajúci má právo

- odstúpiť od kúpnej zmluvy do okamihu odovzdania tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru alebo neuhradenia objednávky v lehote 5 pracovných dní

- v prípade neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu

Predávajúci má povinnosť

- pred odstúpením vždy kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe

- v prípade korektného odstúpenia od zmluvy, vrátiť peniaze kupujúcemu najneskôr do 15 dní v plnej sume po odrátaní poštovného

- v prípade odstúpenia od zmluvy, kde bol predávajúcemu vrátený poškodený tovar, bude suma vrátená kupujúcemu ponížená o spôsobenú škodu

 

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

NEVYZDVIHNUTIE OBJEDNANEJ ZÁSIELKY

Pri neprevzatí objednaného tovaru je zákazník povinný zodpovedne uhradiť náklady spojené s balením, odoslaním a vrátením tovaru (suma bude vyfakturovaná a faktúra zaslaná poštou na adresu kupujúceho), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody, v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na mieru“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Výška storno poplatkov môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu predávajúceho alebo na email smoothslovakia@gmail.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2021. Jana Tomášová (prevádzkovateľka Mami&Tami) si vyhradzuje právo podmienky v prípade potreby pozmeniť.

bottom of page